Všeobecné obchodné podmienky

 

I.

Základné ustanovenia

 

 1. Prevádzkovateľom web stránky www.otehotnet-cyclotest.cz   a jeho podstránky je spoločnosť CEYX s.r.o., so sídlom Hlavná 26/5, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, IČO: 46 057 978, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 27067/T (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

Kontaktné údaje:

E-mail: info@cyclotest.cz  

Telefón: + 421 031 552 72 98

Pracovný čas: pondelok - piatok od 09:00 do 17:00 hod.

Poštová adresa: Hlavná 26/5, 929 01 Dunajská Streda

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 0193821322/0900

 

 1. Kúpna zmluva uzatvorená medzi kupujúcim a predádzkovateľom je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, osobne sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 108/2000 Z. z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 

 1. Prevádzkovateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré spotrebiteľom ponúka a umožňuje spotrebiteľom objednávať tovary prostredníctvom objednávky emailom, faxom alebo telefonátu.  Prevádzkovateľ ponúka na svojich stránkach zdravotno-technické výrobky na podporu prirodzeného plánovania rodičovstva.

 

II.

Informácie o tovaroch a cenách

 

 1. Všetky informácie o tovaroch uvedených v kataógu www.otehotnet-cyclotest.cz sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnej stránky výrobcu. Prevádzkovateľ  si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovaroch uvedených v katalógu na www.otehotnet-cyclotest.cz a  bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky zobrazené pri jednotlivých tovaroch môžu byť len ilustračné.
 2. Všetky ceny tovarov sú uvedené v zmysle príslušných právnych predpisov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú na www.otehotnet-cyclotest.cz a pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti je prevádzkovateľ povinný bezodkladne informovať spotrebiteľa. Prevádzkovateľ má pred potvrdením objednávky povinnosť vyžiadať si od spotrebiteľa súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka.

III.

Objednanie tovaru

 

 1. Objednanie tovaru cez email: info@cyclotest.cz  alebo faxom na 00421 31 552 72 98: do textu emailu vložíte názvy produktov, meno objednávateľa a adresu doručenia, spôsob doručenia a kontaktné telefónne číslo.
 2. Telefonická objednávka na 00421 917 879 223 alebo 00421 917 879 223: do telefónu nadikturjete pracovníčke Vami požadované produkty, adresu, spôsob doručnia a kontaktné telefónne číslo.

 

 1. Nákup tovaru môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

 

 1. Odoslaním objednávky spotrebiteľ vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky dôsledne prečítal, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu, a že ich uznáva ako jediné smerodajné pre právny vzťah s prevádzkovateľom.

 

 1. Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou spotrebiteľa v databáze prevádzkovateľa, je však podmienené potvrdením súhlasu s obsahom týchto všeobecných obchodných podmienok a spracovaním jeho osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

 1. Prevádzkovateľ potvrdí prijatie objednávky spotrebiteľa zaslaním potvrdzujúceho e-mailu. Toto potvrdenie objednávky nepredstavuje prijatie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany prevádzkovateľa ale jeho účelom je informovať spotrebiteľa o skutočnosti, že objednávka bola doručená do systému prevádzkovateľa.

 

IV.

Platobné podmienky

 

 1. Spotrebiteľ má možnosť výberu z nasledovných spôsobov platby:

a)      dobierka,

b)      platba vopred na bankový účet prevádzkovateľa

 

 1. Pri platbe na dobierku je spotrebiteľovi popri cene tovaru účtované aj poštovné a balné:

 Poštovné a balné na Slovensko

 

Dobierka

 1. trieda

Slovenská pošta a.s.

6,00 Euro

6,00 Euro

Iný kuriér

6,00 Euro

6,00 Euro

 

Poštovné a balné do zahraničia

 

Dobierka

Kuriér

Maďarsko

15,00 Euro

15,00 Euro

Česká republika

10,00 Euro

15,00 Euro

 

 1. V prípade platby prevodom na bankový účet prevádzkovateľa uvedený nižšie, je spotrebiteľ povinný zrealizovať platbu bezodkladne po potvrdení objednávky zo strany prevádzkovateľa, najneskôr však do 5 kalendárnych dní. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane účtovaného poštovného a balného za prepravu na účet prevádzkovateľa.

 

 1. V prípade, ak nebude platba prevádzkovateľovi pripísaná na účet do 5 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, má prevádzkovateľ právo predmetnú objednávku stornovať.

 

 1. Bankové spojenie

Majiteľ účtu: CEYX s.r.o.

Číslo účtu: 0193821322

Kód banky: 0900

 

Medzinárodné bankové spojenie

IBAN: SK9209000000000193821322

BIC: GIBASKBX

 

 V.

Podmienky dodania tovaru

 

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje tovar odoslať spotrebiteľovi v termíne určenom pri každom výrobku (1 až 3 kalendárnych dní odo dňa potvrdenia objednávky), pričom deň objednávky sa nezapočítava do termínu odoslania. V prípade predĺženia dodacej lehoty z akýchkoľvek dôvodov, či už na strane prevádzkovateľa alebo tretích osôb, sa zaväzuje prevádzkovateľ  včas o termíne odoslania informovať spotrebiteľa prostredníctvom e-mailu. V prípade, že spotrebiteľ prejaví nesúhlas s neskorším dodaním tovaru oznámeným mu v zmysle predchádzajúcej vety, má právo na stornovanie svojej objednávky, za predpokladu, že dodrží postup uvedený v ods. 3 článku 5.

 

 1. Dodávka tovaru sa uskutoční prostredníctvom Slovenskej pošty a.s., DPD alebo prípadne iným, vopred dohodnutým spôsobom.

 

 1. V prípade, ak spotrebiteľ bezdôvodne odmietne prevziať a zaplatiť dobierkou riadne dodaný tovar, zaväzuje sa uhradiť prevádzkovateľovi preukázateľné účelne vynaložené náklady na dopravu.

 

 1. Dodávaný tovar ostáva až do jeho úplného zaplatenia zo strany spotrebiteľa vlastníctvom spoločnosti CEYX s.r.o.

 

 1. CEYX s.r.o. sa zaväzuje dodať:
  1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru.
  2. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodovedáme za:

 1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou alebo iným kuriérom
 2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 3. Za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo iným kuriérom
 4. Výber tovaru kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

 

 1.  Kupujúci sa zaväzuje:
  1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť emailom, telefonicky alebo faxom prevádzkovateľovi.
  2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

 

VI.

Odstúpenie od zmluvy

 

 1. Spotrebiteľ je oprávnený v zmysle ust. § 12 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva zrušuje od začiatku. Predávajúci je povinný:

a)      prevziať tovar späť,

b)      vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, vrátane s nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

 

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ v prípade, že výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

 

 1. Vzhľadom na povahu tovarov (hygienické výrobky na podporu prirodzeného plánovania rodičovstva) je spotrebiteľ odstupujúci od zmluvy povinný vrátiť prevádzkovateľovi tovar viditeľne nerozbalený, nepoužitý, kompletný, nepoškodený so všetkým príslušenstvom, vrátane návodu na použitie, dokladu o kúpe, záručného listu atď. V opačnom prípade prevádzkovateľ nie je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar.

 

 1. Spotrebiteľ si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru faxom alebo elektronickou poštou na adresu info@cyclotest.cz .  Prevádzkovateľ neuznáva právo na odstúpenie od zmluvy realizované telefonicky.

 

 1. Tovar nemožno vrátiť na dobierku, akýkoľvek takto vrátený tovar prevádzkovateľ nebude akceptovať. Spotrebiteľ je povinný tovar zaslať prevádzkovateľovi doporučene, zabalený v obale zabezpečujúcom riadnu ochranu tovaru pri transporte, a to na adresu CEYX s.r.o. Hlavná 26/5, 929 01 Dunajská Streda, Slovensko. V prípade, ak spotrebiteľ neoznámil prevádzkovateľovi odstúpenie od zmluvy formou e-mailu alebo faxom, je povinný do balíka vložiť list oznamujúci odstúpenie od zmluvy, faktúru a číslo svojho bankového účtu.

 

 1. V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy vráti prevádzkovateľ spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy prevodom na ním určený účet, alebo poštovou poukážkou.

 

 

VII.

Stornovanie objednávky

 

 1. Spotrebiteľ má právo stornovať svoju objednávku bez uvedenia dôvodu, najneskôr do 24 hodín od jej odoslania. V uvedenom prípade spotrebiteľ nie je povinný uhradiť prevádzkovateľovi náklady špecifikované v odseku 2. tohto článku.

 

 1. V prípade, že spotrebiteľ stornuje už prevádzkovateľom potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť prevádzkovateľovi všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade, ak spotrebiteľ stornuje objednávku po jej odoslaní prevádzkovateľom a prevádzkovateľovi vznikli náklady na dopravu tovaru.

 

 1. Spotrebiteľ je oprávnený svoju objednávku stornovať zaslaním žiadosti o stornovanie objednávky na emailovú adresu info@cyclotest.cz  alebo faxom na číslo 00421 031 552 78 92 prevádzkovateľa.

 

 1. Prevádzkovateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená na www.otehotnet-cyclotest.cz pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne inak. O prípadnom stornovaní objednávky bude spotrebiteľ informovaný zo strany prevádzkovateľa emailom. V prípade, že spotrebiteľ už zaplatil za zrušenú objednávku tovaru časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená zo strany prevádzkovateľa do 7 dní od zrušenia objednávky, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet určený spotrebiteľom.

 

VIII.

Záruka

 

Prístroj bol vyrobený a preskúšaný veľkou starostlivosťou. Pre prípad, že by pri dodaní napriek tomu vykazoval nedostatky poskytujeme záruku za nasledovných podmienok:

 1. Počas 2-ročnej záručnej doby od dátumu kúpy odstraňuje nedostatky podľa nášho výberu a na naše náklady a to opravu (po zaslaní na našu adresu) alebo náhradnou dodávkou beychybného prístroja.
 2. Záruka sa nevzťahuje na normálne opotrebenie opotrebovaných dielov alebo škody, ktoré vzniknú nerešpektovaním návodu na použitie, neodbornou manupuláciou (napr. Zlomenie, škody spôsobené vodou) a/ alebo demontážou prístroja kupujúcim. Iné nároky na odškodnenie voči nám nie sú zárukou odôvodnené.
 3. Nároky zo záruky je možné uplatniť len v záručnej lehote a len po predložení dokladu o nákupe. V prípade uplatnenia záruky je potrebné prístroj zaslať spolu s dokladom o nákupe a popisom reklamácie na adresu: CEYX s.r.o., Hlavná 26/5, 929 01 Dunajská Streda, Slovensko

IX.

Spracúvanie osobných údajov

 

 1. Spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracúval a uschovával jeho osobné údaje potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Spotrebiteľ udeľuje tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže spotrebiteľ odvolať kedykoľvek písomnou formou.

 

 1. Prevádzkovateľ zhromažďuje osobné údaje spotrebiteľa výlučne na plnenie svojich záväzkov voči spotrebiteľovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní spotrebiteľa v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že osobné údaje spotrebiteľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

 

X.

Autorské právo

 

Obsah týchto webových stránok podlieha ochrane autorských práv. Kopírovanie, rozširovanie či iné použitie informácií či dát, najmä použitím textov, častí textov alebo grafických materiálov podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu prevádzkovateľa.

 

XI.

Osobitné ustanovenia

 

 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek hmotné či nehmotné škody vzniknuté v súvislosti s použitím alebo zneužitím informácií uverejnených na týchto stránkach. Všetky informácie na stránke sú poskytované pri najlepšom vedomí a svedomí prevádzkovateľa, ktorý nenesie zodpovednosť za ich aktuálnosť, úplnosť či technickú presnosť.

 

 1. Prevádzkovateľ neručí za prípadné nepresnosti a chyby v obsahu dokumentov a nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím týchto dokumentov a informácií na týchto stránkach.

 

 1. Vzhľadom na špecifickú povahu a vlastnosti ponúkaných tovarov odporúčame našim spotrebiteľom pred prvým použitím tovaru požiadať príslušného špecialistu – lekára o konzultáciu o prípadných možnostiach a rizikách antikoncepčnej metódy, eventuálne prijať doplnkové opatrenia na antikoncepciu.

 

 1. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nepreberá záruku za správnosť výsledkov merania pomôcok a ich interpretáciu zo strany spotrebiteľa. Z uvedeného dôvodu nemôžeme zaručiť absolútnu istotu pre reguláciu počatia pomôckami ponúkanými – to platí tak pre dosiahnutie tehotenstva, ako aj pre antikoncepciu (zabránenie tehotenstvu). Odmietame preto každé ručenie, ak by nami ponúkané pomôcky  neviedli k želanému výsledku, najmä pokiaľ by napriek používaniu pomôcok došlo k neželanému tehotenstvu.

 

 1. Ak je, prípadne bude niektoré z ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok neplatné a/alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré zostávajú v platnosti a účinnosti.